ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਮ ਕਹਾਣੀਆਂ

Help shape B.C.’s anti-racism data legislation

Posted on October 19, 2021

The collection of race-based data will allow the provincial government to better identify gaps in service delivery and legislation and create a more inclusive, equitable province.

Read Full Post

What is hate speech and what can you do about it?

Posted on October 19, 2021

BC’s Office of the Human Rights Commissioner has released a hate speech guide to help people in B.C. better understand hate speech and their rights and responsibilities under the law.

Read Full Post

Speak up and act up: Burnaby coalition interrupts racism one workshop at a time

Posted on October 19, 2021

A.H. still remembers the day when her daughter came home with a story of her English teacher telling a diverse group of grade-schoolers this: “Don’t work so hard. You will never learn English.” 

Read Full Post

History and Struggles: Identifying and Eliminating the Roots of Anti-Asian Racism in BC

Posted on May 19, 2021

The rise of anti-Asian racism during the COVID-19 pandemic is tied to a longer history of racialization and exclusion of Asians in Canada. 

Read Full Post

Eliminating Racial Discrimination is 2021’s Biggest Challenge

Posted on May 18, 2021

March 21st marked the 55th International Day for the Elimination of Racial Discrimination. It is an important year for this annual event, given the series of incidents in 2020 that heightened public awareness and opened up discussion about racism in our province.

Read Full Post

BC gov’t unveils campaign to create awareness on racism

Posted on March 19, 2021

The Government of British Columbia on Friday (March 19) launched an anti-racism campaign focusing on promoting anti-racist literacy within the province.

Read Full Post