ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

Help shape B.C.’s anti-racism data legislation

Posted on October 19, 2021

The collection of race-based data will allow the provincial government to better identify gaps in service delivery and legislation and create a more inclusive, equitable province.

The Province is conducting a public consultation process to help inform how to collect data in a way that is reflective of the needs and experiences of Indigenous, Black and People of Colour (IBPOC) communities.

Share your stories and experiences to help illuminate recurring themes and issues. The public engagement runs until Nov. 30, 2021, and is available in multiple languages here:  https://engage.gov.bc.ca/antiracism/data