ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Collingwood Neighbourhood House

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਵੈਨਕੂਵਰ

Collingwood Neighbourhood House is based in the Renfrew-Collingwood neighbourhood in Vancouver. The organization’s mission is to promote the well-being of the Collingwood community by providing leadership and working collaboratively with individuals, families, agencies, and other groups to develop and support inclusive, innovative, sustainable initiatives and services that respond to the community’s social, educational, economic, health, cultural, and recreational needs.

Located on the traditional and unceded homelands of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), and səl̓ilwətaɁɬ təməxʷ (Tsleil-Waututh) nations.