Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Collingwood Neighbourhood House

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

Collingwood Neighbourhood House is based in the Renfrew-Collingwood neighbourhood in Vancouver. The organization’s mission is to promote the well-being of the Collingwood community by providing leadership and working collaboratively with individuals, families, agencies, and other groups to develop and support inclusive, innovative, sustainable initiatives and services that respond to the community’s social, educational, economic, health, cultural, and recreational needs.

Located on the traditional and unceded homelands of the xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), Skwxwú7mesh (Squamish), and səl̓ilwətaɁɬ təməxʷ (Tsleil-Waututh) nations.