Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Deltassist Family and Community Services

(Các) Địa Điểm:
Delta

Deltassist, một tổ chức đa dịch vụ bất vụ lợi, đã cung cấp các dịch vụ cố vấn và cộng đồng cho Thành Phố Delta từ năm 1972.

Located on the traditional lands of the hən̓q̓əmin̓əm̓ speaking peoples.