ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Hope Inclusion Project

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਹੋਪ

ਹੋਪ ਇਨਕਲੂਜ਼ਨ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਹੋਪ, ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ 2010 ਤੋਂ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Located on the traditional, ancestral and unceded shared territory of the Chawathil people of the Tiyt Tribes, of the Stó:lō territory.