Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Hope Inclusion Project

(Các) Địa Điểm:
Hope

Hope Inclusion Project (Dự Án Bao Gồm Mọi Tầng Lớp Hope) đã và đang làm việc để chống nạn phân biệt chủng tội và thù ghét tại Hope, BC từ năm 2010.

Located on the traditional, ancestral and unceded shared territory of the Chawathil people of the Tiyt Tribes, of the Stó:lō territory.