ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Immigrant Multicultural Services Society of Prince George

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਪ੍ਰਿੰਸ ਜੌਰਜ

The Immigrant and Multicultural Services Society (IMSS) of Prince George is a non-profit community serving agency providing settlement and integration services to immigrants and refugees throughout Prince George and the northern region of British Columbia. It strives to promote multiculturalism and racial harmony and to eliminate racism in the pursuit of equality and social justice for all Canadians.

Located on the traditional lands of the Lheidli T'enneh First Nation.