ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

KCR – Community Resources

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਕਲੋਨਾ

KCR is a not-for-profit agency fostering diversity, collaboration, and resourcefulness by tailoring services to meet community, family, and individual needs.

Located on the ancestral, traditional, and unceded territory of the Syilx Peoples.