ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Central Vancouver Island Multicultural Society

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਨਨਾਇਮੋ, ਲੇਡੀਸਮਿੱਥ

Central Vancouver Island Multicultural Society (CVIMS) is a non-profit settlement organization located in Nanaimo, B.C, Canada. Established in 1979, CVIMS provides support to newcomers and refugees. Services include settlement, employment, family and language programs.

Located on the traditional and unceded Snuneymuxw, Stz'uminus, and Snaw'naw'as territories.