ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Nechako Healthy Community Alliance

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਵੈਂਡਰਹੂਫ

The Nechako Healthy Community Alliance is the administrative umbrella for The Good Neighbours Committee. The Good Neighbours Committee is a volunteer organization that has been engaging local communities on issues of racism and inclusion for 20 years.

Located on the traditional territory of Saik'uz First Nation.