رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

شبکهٔ محلی خود را پیدا کنید

North Coast Immigrant & Multicultural Services Society

مکان(ها):
پرینس روپِرت

ما از سال ۲۰۱۱ در حال ارائه خدمات اسکان به تازه‌واردان و ترویج تکثر در جامعه می‌باشیم.

Located on Ts'msyen territory.