ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

qathet Community Justice (qCJ)

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਕੈਥਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ, ਟੈਕਸਾਡਾ, ਪੌਵਲ ਰਿਵਰ, ਲੰਡ

qathet Community Justice (qCJ)d aims to help restore relationships where conflict or crime has caused harm and create a welcoming community for all people. We provide conflict resolution services, develop and support diversity-affirming initiatives, and conduct community training on justice and diversity. qCJ is supported by Lift Community Services.

Located on the territories of the Tla'amin People.