Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

qathet Community Justice (qCJ)

(Các) Địa Điểm:
Địa Hạt Qathet Phụ Cận, Lund, Powell River, Texada

qathet Community Justice (qCJ)d aims to help restore relationships where conflict or crime has caused harm and create a welcoming community for all people. We provide conflict resolution services, develop and support diversity-affirming initiatives, and conduct community training on justice and diversity. qCJ is supported by Lift Community Services.

Located on the territories of the Tla'amin People.