ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Saulteau First Nations

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਸੌਲਟੀਯੂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼, ਚੈਟੀਵਿੰਡ

ਸੌਲਟੀਯੂ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ Resilience BC Anti-Racism Network ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ।