ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Shuswap Immigrant Services Society

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਸ਼ੁਸ਼ਵਾਪ, ਸੈਮਨ ਆਰਮ

Our vision is to be welcoming, supportive, and inclusive of all immigrants in the Shuswap. Our mission is to foster a culture of education, tolerance, and community that assists and empowers immigrants of the Shuswap Region of British Columbia in the integration and settlement into life in Canada.

Located on the unceded Secwépemc territory.