Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Skeena Diversity Society

(Các) Địa Điểm:
Terrace

Skeena Diversity Society (Hội Đa Dạng Skeena) là một tổ chức bất vụ lợi tại Terrace làm việc để đem lại một cộng đồng đón mời và bao gồm mọi tầng lớp hơn. Hội này đã phục vụ Terrace trong 20 năm qua.

Located on the Ts'msyen Territory of the Kitsumkalum and Kitselas First Nation.