ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

Social Planning Council for the North Okanagan

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਵਰਨਨ

Social Planning Council for the North Okanagan is a community development organization funded primarily by the City of Vernon. The organization is the home of community strategies related to social issues with the ultimate goal of building a caring and inclusive community.

Located on the ancestral, traditional, and unceded territory of the Syilx Nation.