Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Social Planning Council for the North Okanagan

(Các) Địa Điểm:
Vernon

Social Planning Council for the North Okanagan is a community development organization funded primarily by the City of Vernon. The organization is the home of community strategies related to social issues with the ultimate goal of building a caring and inclusive community.

Located on the ancestral, traditional, and unceded territory of the Syilx Nation.