ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

South Okanagan Immigrant and Community Services

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਪਨਟਿਕਟਨ

The South Okanagan Immigrant and Community Services (SOICS) is a one-stop shop that provides a range of free services to all immigrants, temporary foreign workers, post-secondary international students, and refugees. We manage Settlement, Language Instruction for Newcomers (LINC), and Local Immigration Partnership (LIP) programming. SOICS has been achieving newcomer integration and community diversity and inclusion outcomes in the South Okanagan-Similkameen region for over 42 years.

Located within the ancestral, traditional, and unceded territory of the Syilx People of the Okanagan Nation.