ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਆਪਣਾ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਲੱਭੋ

The Tamitik Status of Women Association

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਕਿਟੀਮੈਟ

ਟਾਮੀਟਿਕ ਸਟੇਟੱਸ ਔਫ ਵਿਮਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਚਾਲੂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਮਦਦ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਵਿਦਿਆ, ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਕਮਿਉਨਟੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।

Located on the Haisla Nation traditional territory.