Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

The Tamitik Status of Women Association

(Các) Địa Điểm:
Kitimat

Tamitik Status of Women Association (Hội Tình Trạng Phụ Nữ Tamitik) quyết tâm phát huy một cộng đồng lành mạnh bằng cách liên tục cung cấp các dịch vụ yểm trợ, chương trình, giáo dục, và cơ hội trong khi lập ưu tiên cho bình đẳng và an toàn.

Located on the Haisla Nation traditional territory.