Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Hanapin ang Iyong Community Network

Mayroon kang karapatan at responsibilidad na manirahan sa isang lipunang malaya sa rasismo at pagkamuhi. Makipagkonekta sa iyong Resilience BC Anti-Racism Network

Upang gamitin ang mapa, mangyaring i-rotate ang iyong phone. O kaya’y tingnan ang aming listahan ng community networks.
To use the map, please enable Javascript. Or see our list of community networks.

Kung hindi ka makahanap ng network member sa iyong komunidad, kontakin ang Resilience BC Hub sa ResilienceBC@vircs.bc.ca at ikokonekta ka namin sa isang miyembrong organisasyon sa iyong rehiyon.

Nais naming pasalamatan ang ginawa ng First Peoples’ Cultural Council sa pagbuo ng mapang ito, at hinihimok namin kayo na bisitahin ang kanilang site para sa karagdagang impormasyon tungkol sa wika, mga sining, at pamana ng First Peoples. Hindi layunin ng mapang ito na ipakita ang eksaktong territorial boundaries, ngunit sa halip ay maipakita ang katotohanan na ang mga Indigenous na tao ay nanirahan sa iba’t-ibang bahagi ng probinsya sa buong kasaysayan.

Kung ayaw mong gamitin ang mapa, mangyaring tingnan ang aming listahan ng community networks

Ano ang Nangyayari sa Iba’t-ibang Lugar sa BC

Ang mga komunidad sa buong B.C. ay magkakaugnay at dedikado sa pag-alis ng rasismo at pagkamuhi. Matatagpuan mo dito ang mga istorya tungkol sa mga kasalukuyang pangyayari sa buong lalawigan.

Bias at the Beach: Addressing racism on the Sunshine Coast

Posted on March 18, 2021

On a wintry day at the beach, Kathryn sat by the picnic table, all bundled up and raring to talk about a challenging topic that confronts her town: racism.

Read Full Post

Active witnessing: Delta folks learn to stand up to racism

Posted on March 18, 2021

Huddled over the screen were Megan Simpson and her 9-year-old son. Together, they go over cue cards to choose the best response to a hate incident.

Read Full Post

BC gov’t unveils campaign to create awareness on racism

Posted on March 19, 2021

The Government of British Columbia on Friday (March 19) launched an anti-racism campaign focusing on promoting anti-racist literacy within the province.

Read Full Post