Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Tạo dựng một tương lai không có phân biệt chủng tộc và thù ghét là công việc khó khăn. Hãy xem danh sách các chuyên gia trong lãnh vực bao gồm mọi tầng lớp, đa dạng, và công bằng để giúp quý vị trong cuộc hành trình của mình.

Chính Quyền British Columbia hoặc mỗi thành viên của hệ thống Resilience BC đã không điều tra hoặc phê chuẩn dịch vụ của các chuyên gia này. Chính Quyền British Columbia không tán thành, và cũng không xác nhận giá trị tin tức do những nguồn này cung cấp. Mỗi chuyên gia cung cấp các nguồn tài nguyên và dịch vụ khác nhau. Chúng tôi khuyến khích quý vị khảo cứu mỗi chọn lựa để bảo đảm đáp ứng được các nhu cầu cụ thể của mình.

Lọc theo Địa Điểm

Lọc theo Dịch Vụ

Lọc theo Lãnh Vực Chuyên Môn

Access to Media Education Society

Galiano Island, Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

Arrow To The Moon

Victoria
Tìm Hiểu Thêm

Centre for Collaboration, Motivation, and Innovation Society (CCMI)

British Columbia, Tiểu Bang Washington
Tìm Hiểu Thêm

Elevate Inclusion Strategies

Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

Equitas – the International Centre for Human Rights Education

Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

Hua Foundation

Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

I Dream Library Ltd.

Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

Indigenous Perspectives Society

Langford
Tìm Hiểu Thêm

Jennifer Reddy

Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

Kulea Culture Society

Victoria
Tìm Hiểu Thêm

Lead to Change

Victoria
Tìm Hiểu Thêm

Magassa- Intercultural Capacity Building Inc.

Vancouver, Victoria
Tìm Hiểu Thêm

MOSAIC

Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Delta, Hope, Langley, Maple Ridge, Mission, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, Surrey, Vancouver, West Vancouver, White Rock
Tìm Hiểu Thêm

One Love Consulting

Victoria
Tìm Hiểu Thêm

Rain Daniels and Chelsey Branch

Abbotsford, Burnaby, Chilliwack, Coquitlam, Delta, Langley, Maple Ridge, Mission, North Vancouver, Pitt Meadows, Port Coquitlam, Port Moody, Richmond, Surrey, Vancouver, West Vancouver, White Rock
Tìm Hiểu Thêm

Vancouver Asian Film Festival

Vancouver
Tìm Hiểu Thêm

Vancouver Island Human Rights Coalition (VIHRC)

Victoria
Tìm Hiểu Thêm

Veza Global

Langley, Vancouver
Tìm Hiểu Thêm
Muốn biết thêm chi tiết về cách liệt kê các dịch vụ của quý vị trên website này, hãy gửi email đến href="mailto:resiliencebc@vircs.bc.ca ">resiliencebc@vircs.bc.ca