Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Access to Media Education Society

(Các) Địa Điểm:
Galiano Island, Vancouver

Chúng tôi sử dụng các phương tiện điện tử, cộng tác nghệ thuật, và trợ giúp sáng tạo để giúp giới trẻ bị gạt qua bên lề nhiều lần có thể thuật lại những câu truyện có tính cách biến đổi về mặt cá nhân và xã hội. Mang nặng các giá trị dễ tiếp xúc cho mọi người, đa dạng và bao gồm mọi tầng lớp, các chương trình AMES đưa ra các mô hình năng động cho công việc sản xuất và phân phối văn hóa tại cộng đồng đem lại được các khả năng nghệ thuật và kỹ thuật cụ thể, và cộng tác làm việc chung với nhau để nhấn mạnh các viễn ảnh và quan điểm của giới trẻ bị gạt qua bên lề, gia tăng nhận thức kịp thời về các vấn đề, và cho thấy rõ vai trò thiết yếu của nghệ thuật trong việc gầy dựng các viễn ảnh thay đổi sáng tạo.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Phát Triển Chương Trình Học Chống Đàn Áp Dựa Trên Nghệ Thuật/Bắt Đầu đối thoại
  • Cộng Đồng Tham Gia
  • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
  • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
  • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
  • Tham Gia Liên Văn Hóa
  • Những Cách Dẹp Bỏ Nạn Thực Dân
  • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
  • Phát Triển Thanh Thiếu Niên (Thanh Thiếu Niên Bị Gạt Qua Bên Lề)