Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Arrow To The Moon

(Các) Địa Điểm:
Victoria

Chúng tôi là một nhóm giáo chức tận tâm tin vào sức mạnh của những mối liên hệ và việc cộng đồng tham gia là phương tiện thay đổi xã hội. Chúng tôi đã và đang làm việc trong nhiều chức vụ khác nhau để giúp tạo cơ hội học hỏi để phát triển nghề nghiệp và cộng đồng liên quan đến lãnh vực Dẹp Bỏ Chủ Nghĩa Thực Dân, Giáo Dục Chống Phân Biết Chủng Tộc, và Công Lý Xã Hội.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Đánh Giá Chương Trình
 • Khảo Cứu
 • Huấn Luyện và Hội Thảo
 • Phát Triển Chương Trình Học
 • Diễn Thuyết Khuyến Khích
 • Bản Địa Hóa Công Việc của quý vị

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Những Cách Dẹp Bỏ Nạn Thực Dân
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Nhận Thức và Lịch Sử Văn Hóa Thổ Dân
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên