Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Elevate Inclusion Strategies

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

Elevate là một cơ quan trọn dịch vụ về sách lược và thực thi Công Lý, Bình Đẳng, và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp. Tổng Giám Đốc, Natasha Tony, là một chuyên gia về giao tế lao động chuyên về khôi phục nơi làm việc (huấn luyện khả năng lãnh đạo, hướng dẫn/hòa giải và huấn luyện). Bà có một đội ngũ tham vấn viên gồm những chuyên gia chống phân biệt chủng tộc / chống đàn áp làm việc trong lãnh vực liên kết nội bộ (chính sách và thực hành), các mối liên hệ của những người đương cuộc, hoạch định sách lược, và các cơ chế phục vụ khác.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Tham Vấn về Nhân Dụng
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Phân Tích Chính Sách
 • Đánh Giá Chương Trình
 • Huấn Luyện và Hội Thảo
 • Phục Hồi Nơi Làm Việc

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Người Bàng Quan và Huấn Luyện Giảm Căng Thẳng
 • Hội Thảo Giải Quyết Mâu Thuẫn
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Những Cách Dẹp Bỏ Nạn Thực Dân
 • Giám Định Tính Cách Đa Dạng
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Nhận Thức và Lịch Sử Văn Hóa Thổ Dân
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Viết Chính Sách
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên