Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Equitas – the International Centre for Human Rights Education

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

Chúng tôi cung cấp dịch vụ huấn luyện và phương tiện để yểm trợ giáo viên, nhân viên phụ trách trẻ em và thiếu niên và các tổ chức để gầy dựng thêm những chỗ đón mời và bao gồm nhiều tầng lớp hơn mà không có nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét. Chúng tôi cũng làm việc để yểm trợ trẻ em và thiếu niên trở thành những người đem lại thay đổi trong các cộng đồng của họ bằng cách cung cấp phương tiện cho họ để nhận định các vấn đề gây ra các vấn đề phân biệt chủng tộc và thù ghét và trở thành những nhà lãnh đạo tích cực làm việc để đem lại thay đổi. Sau cùng, trong cương vị những người triệu tập cộng đồng, chúng tôi giúp có những chỗ từ các cuộc đối thoại can đảm nhằm kết hợp các chuyên gia quốc tế và địa phương với cộng đồng lớn hơn để thăm dò cách nào chúng ta có thể tạo dựng các cộng đồng kết nối và kiên trì.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Phân Tích Chính Sách
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Các Chương Trình Chống Bạo Hành/Ngăn Ngừa Bạo Hành
 • Thiết Kế Chương Trình Mời Trẻ Em và Thiếu Niên Tham Gia
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Nhân Quyền và Các Quyền của Trẻ Em
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên