رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Hua Foundation

مکان(ها):
ونکوور

تخصص ما در پیوند نوآوری اجتماعی و میراث فرهنگی می‌باشد. ما خدمات مربوط به برگزاری کارگاه‌های مختلف (با موضوعاتی چون آگاهی غذایی تا برابری نژادی)، پژوهش‌های مبتنی بر اجتماع، کارزارهای حمایتی، توسعه و ایجاد ظرفیت اجتماعی، توسعه سیاسی و مشاوره ارائه می‌کنیم.

خدمات موجود

  • مشارکت اجتماعی
  • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
  • ارائه مطالب از طریق وبینارها
  • تحلیل سیاستگذاری‌ها
  • پژوهش
  • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

  • مشارکت میان‌فرهنگی
  • تغییرات سازمانی
  • تدوین سیاست‌ها
  • پیشرفت جوانان