Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Indigenous Perspectives Society

(Các) Địa Điểm:
Langford

Indigenous Perspectives Society (IPS) (Hội Quan Điểm Thổ Dân) là một tổ chức xã hội từ thiện và bất vụ lợi cung cấp dịch vụ huấn luyện, tham vấn, và các dự án để giúp phát huy hiểu biết sâu rộng hơn các quan điểm Thổ Dân, khác biệt văn hóa, và nhu cầu cần tự quyết.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Tham Vấn về Nhân Dụng
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Khảo Cứu
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Hội Thảo Giải Quyết Mâu Thuẫn
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Những Cách Dẹp Bỏ Nạn Thực Dân
 • Giám Định Tính Cách Đa Dạng
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Nhận Thức và Lịch Sử Văn Hóa Thổ Dân
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Viết Chính Sách
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên