رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Jennifer Reddy

مکان(ها):
ونکوور

تخصص من در کارهای مربوط به سیاست‌گذاری، مشارکت عمومی، حکومت، رهبری، تحصیل، تدوین برنامه درسی، برابری و عدالت می‌باشد.

خدمات موجود

 • مشارکت اجتماعی
 • طراحی برنامه درسی و آموزشی
 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • آموزش و یادگیری آنلاین
 • تحلیل سیاستگذاری‌ها
 • ارزیابی برنامه
 • پژوهش
 • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • برنامه‌های جلوگیری و مبارزه با خشونت
 • آموزش تماشاچیان و تنش‌زدایی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • تغییرات سازمانی
 • تدوین سیاست‌ها
 • آموزش مربیان
 • پیشرفت جوانان