Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Jennifer Reddy

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

Tôi chuyên làm về các lãnh vực chính sách, công chúng tham gia, điều hành, lãnh đạo, giáo dục, chương trình học, công bằng, công lý.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Thiết Kế Chương Trình Học và Giảng Dạy
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Học Tập và Giảng Dạy Trên Mạng
 • Phân Tích Chính Sách
 • Đánh Giá Chương Trình
 • Khảo Cứu
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Các Chương Trình Chống Bạo Hành/Ngăn Ngừa Bạo Hành
 • Người Bàng Quan và Huấn Luyện Giảm Căng Thẳng
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Viết Chính Sách
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên