Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Kulea Culture Society

(Các) Địa Điểm:
Victoria

Chúng tôi tham vấn về Cách Quản Trị Đa Dạng trong Tổ Chức. Chúng tôi mở những buổi hội thảo về các Khả Năng Văn Hóa. Chúng tôi thuyết trình về các đề tài nhằm đối phó với nạn phân biệt chủng tộc, chống phân biệt chủng tộc, và thiên vị trong vô thức.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
  • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
  • Tham Vấn về Nhân Dụng
  • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
  • Phân Tích Chính Sách
  • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Tham Gia Liên Văn Hóa
  • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
  • Giám Định Tính Cách Đa Dạng
  • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng