Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Lead to Change

(Các) Địa Điểm:
Victoria

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ huấn luyện và tham vấn về khả năng lãnh đạo bao gồm mọi tầng lớp tại nơi làm việc, cũng như các dịch vụ huấn luyện nghề nghiệp cho những người bị gạt qua bên lề vì chủng tộc để cải tiến các kinh nghiệm tại nơi làm việc và kết quả của người Da Đen và Những Người Da Màu.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
  • Huấn Luyện Điều Hành và Lãnh Đạo
  • Huấn Luyện Nghề Nghiệp cho Những Người Bị Gạt Quan Bên Lề vì Chủng Tộc

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
  • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng