ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਲੱਭੋ

Magassa- Intercultural Capacity Building Inc.

ਥਾਂ (ਥਾਂਵਾਂ)::
ਵਿਕਟੋਰੀਆ, ਵੈਨਕੂਵਰ

ਮਾਗਾਸ-ਇੰਟਰਕਲਚਰਲ ਕਾਪੈਸਟੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇੰਕ. ਨਸਲਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਜਬਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਈ ਡੀ ਆਈ (ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਭਿੰਨਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ), ਅੰਤਰਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸਮਰੱਥਾ ਉਸਾਰੀ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਸਭਿਆਚਾਰਕ ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਬਣਾਉਣ, ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਗਰੁੱਪ ਫਾਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿਚ ਆਹਮੋ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਅਤੇ ਔਨ ਲਾਈਨ ਡਲਿਵਰੀ, ਅਤੇ ਵੈੱਬ-ਆਧਾਰਿਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਸਾਮੱਗਰੀ ਦੋਨਾਂ ਲਈ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁਨਰ ਆਧਾਰਿਤ ਕੋਰਸ ਅਤੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ; ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕ ਫੋਰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ

 • ਕਮਿਉਨਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
 • ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਕੌਂਸਲਿੰਗ
 • ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਿਆਂ ਵਿਚ ਮਦਦ
 • ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ
 • ਵੈਬੀਨਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੈਕਚਰ
 • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ
 • ਖੋਜ
 • ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ

ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤਰ

 • ਨਸਲਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ/ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ
 • ਹਿੰਸਾ ਵਿਰੋਧੀ/ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਰੋਕਥਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
 • ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ
 • ਮਤਭੇਦਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
 • ਅੰਤਰ-ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ
 • ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ/ਸਮਰੱਥਾ ਦੀਆਂ ਟਰੇਨਿੰਗਾਂ
 • ਡਾਇਵਰਸਟੀ ਔਡਿਟਿੰਗ
 • ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ
 • ਸੰਸਥਾਈ ਤਬਦੀਲੀ
 • ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ
 • ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ