Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

One Love Consulting

(Các) Địa Điểm:
Victoria

One Love chuyên cung cấp những ban diễn giả chống phân biệt chủng tộc, chống phân biệt chủng tội đối với người Da Đen và công bằng, các cuộc thảo luận, tham vấn, hội nghị bàn tròn, huấn luyện phát triển nghề nghiệp, và những bài thuyết trình khuyến khích trong lãnh vực chống phân biệt chủng tộc, chống phân biệt chủng tội đối với người Da Đen và công bằng nhất là ở trường học, nơi làm việc, và thương nghiệp. Các dịch vụ được cung cấp tại Canada và ở Hoa Kỳ.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cộng Đồng Tham Gia
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Phân Tích Chính Sách
 • Huấn Luyện và Hội Thảo
 • Diễn Văn Khuyến Khích, Điều Khiển Ban Diễn Giả, Giám Sát Giới Hạn Lâm Sàng; cố vấn khủng hoảng ngắn an sinh tâm thần cho các sinh hoạt nào đó
 • Victim support services (only for extreme community acute emergency situations for victims of racialized trauma and violence and then would need to refer for direct care)

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
 • Các Chương Trình Chống Bạo Hành/Ngăn Ngừa Bạo Hành
 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Huấn Luyện về Tế Nhị Văn Hóa/Khả Năng Thông Thạo
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên
 • Cố Vấn Hiểu Rõ về Chấn Thương
 • Phát Triển Thanh Thiếu Niên
 • Tự chăm sóc cho những người bị cho là thuộc các nhóm chủng tộc Chống Bạo Hành nhắm vào những người bị cho là thuộc các nhóm chủng tộc và thiểu số