Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Vancouver Asian Film Festival

(Các) Địa Điểm:
Vancouver

Chúng tôi cung cấp các nguồn tài nguyên phim ảnh, truyền hình, và phương tiện để đối phó với nạn phân biệt chủng tộc chống người Á Châu.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

  • Cộng Đồng Tham Gia
  • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
  • Huấn Luyện Phim Ảnh và Phương Tiện
  • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

  • Các Buổi Hội Thảo/huấn luyện Chống Phân Biệt Chủng Tộc
  • Tham Gia Liên Văn Hóa
  • Huấn Luyện Các Huấn Luyện Viên