رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Veza Global

مکان(ها):
لنگلی, ونکوور

ما خدمات مشاوره‌ای در زمینه برابری، دربرگیرندگی و فراگیر بودن (EDI) و همچنین آموزش و مربیگری برای یادگیری اصول رهبری ارائه می‌کنیم. ما یک ابزار سنجش داریم که شرکت‌ها با استفاده از آن می‌توانند میزان نزدیکی مسیر خود به EDI را بسنجند و در زمینهٔ منابع انسانی/اشتهار کارفرما و عملکرد/سیاستگزاری برای تنوع‌گرایی در عرضه، فعالیت خود را ارزیابی کنند. تمرکز ما بر روی مسیر پیشرفت افرادی است که دارای پیشینه‌های فرهنگی متنوعی هستند.

خدمات موجود

 • مشاورهٔ روانشناسی
 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • آموزش رهبری و اجرا
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • مشاوره در زمینه منابع انسانی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • تحلیل سیاستگذاری‌ها
 • پژوهش
 • ارتباطات راهبردی
 • آموزش و کارگاه‌ها

حوزه‌های تخصص

 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • ارزیابی تکثر
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • تغییرات سازمانی
 • مشاوره با در نظر داشت صدمات روحی