Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm một Chuyên Gia

Veza Global

(Các) Địa Điểm:
Langley, Vancouver

Chúng tôi cung cấp dịch vụ tham vấn, huấn luyện và huấn luyện về công bằng, đa dạng và bao gồm mọi tầng lớp (EDI) cho giới lãnh đạo. Chúng tôi có một phương tiện thẩm định cho các công ty để đo lường vị trí của họ trên cuộc hành trình EDI của họ và thực hiện các cuộc giám định những cách làm việc/chính sách về mức đa dạng HR (Nhân Dụng)/danh hiệu hãng sở và nguồn cung cấp. Chúng tôi chú trọng vào cuộc hành trình lãnh đạo của những người có quá trình đa dạng về văn hóa.

Các Dịch Vụ Cung Cấp

 • Cố Vấn
 • Tham Vấn về Công Bằng và Bao Gồm Mọi Tầng Lớp
 • Huấn Luyện Điều Hành và Lãnh Đạo
 • Trợ Giúp Các Cuộc Thảo Luận Nhóm
 • Tham Vấn về Nhân Dụng
 • Bài Giảng Qua Hội Thảo Trên Web
 • Phân Tích Chính Sách
 • Khảo Cứu
 • Truyền Thông Sách Lược
 • Huấn Luyện và Hội Thảo

Các Lãnh Vực Chuyên Môn

 • Tham Gia Liên Văn Hóa
 • Giám Định Tính Cách Đa Dạng
 • Các Buổi Hội Thảo về Bao Gồm Mọi Tầng Lớp và Tính Cách Đa Dạng
 • Thay Đổi Tổ Chức
 • Cố Vấn Hiểu Rõ về Chấn Thương