رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

اسناد حقوق بشر

رویکرد مبتنی بر حقوق بشر شبکه در برخورد با نژادپرستی از سیاست‌ها، فراخوان‌ها، و توصیه‌های بین‌المللی، ملی، و استانی جهت می‌گیرد.

Know Your Rights

همهٔ افراد برابر زاده می‌شوند. ما همه انسانیم و از حقوق انسانی یکسان برخورداریم.

حقوق بشر ارزش‌ها، اصول، و باورهایی هستند که شالودهٔ جوامع، گروه‌ها، و نظام‌هایی را تشکیل می‌دهند که هدفشان تضمین برخورد یکسان با همگان است.

حقوق بشر متعلق به همهٔ انسان‌ها تعلق دارد: صرف نظر از زمان و مکان، فارغ از محل زندگی، رنگ پوست، نژاد و قومیت، توانمندی‌ها، جنسیت، گرایش جنسی، یا هویت جنسی شما، این‌که شهروند هستید یا مهاجر، اقامت موقت دارید یا مسافر هستید.

تمام حقوق انسانی به یک اندازه مهمند، و امتیازی نیستند که کسی بتواند از شما بگیرد. حقوق بشر پاداشی در ازای رفتار نیک نیست. همهٔ ما تنها به موجب زاده شدنمان از این حقوق برخورداریم.

از حقوق شما در سطح استانی، کشوری، و بین ‌المللی حفاظت می‌شود.

مسئولیت‌های خود را بشناسید

همهٔ ما باید در برخورد با تبعیض، نفرت، نژادپرستی، یا محروم‌سازی در جوامع خود مسئولیت بپذیریم. ما می‌توانیم با همراهی یکدیگر گام‌های عملی برداریم.