Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Patakaran sa Pagka-Pribado

Pambungad

Ang pamahalaan ng British Columbia (B.C.) ay dedikado sa proteksyon ng iyong pagka-pribado. Ang Pamahalaan ng B.C. ay nangongolekta, gumagamit, at nagsisiwalat ng iyong personal na impormasyon alinsunod sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act (FOIPPA) at iba pang naaangkop na batas. Ang ‘Personal na impormasyon’ ay malawak na inilalarawan sa Freedom of Information and Protection of Privacy Act bilang nakarekord na impormasyon tungkol sa isang taong maaring makilala, maliban sa contact information, na siyang impormasyon na ginagamit upang kontakin ang isang tao sa isang lugar ng negosyo. Ang layunin ng pahayag na ito ukol sa pagka-pribado ay ang ipaalám sa iyo na ang personal na impormasyon ay maaring kolektahin mula sa iyo kapag ikaw ay bumibisita sa isang website ng Pamahalaan ng B.C. at kung paano maaring magamit ang impormasyon na iyon.

Scope

Ang pahayag na ito ukol sa pagka-pribado ay hinggil lamang sa impormasyon na awtomatikong kinokolekta mula sa iyo bilang resulta ng iyong pagbisita sa website. Hindi kasama rito ang impormasyon na hinihiling sa iyo ng isang website. Ang anumang mga karagdagang pangongolekta ng isang website sa personal na impormasyon ay tutukuyin sa isang collection notice (paunawa ukol sa pangongolekta ng impormasyon) sa website na iyon.

Paano kokolektahin ang aking personal na impormasyon.

Ang mga website ng Pamahalaan ng B.C. ay nangongolekta ng impormasyon tungkol sa iyong pagbisita, kabilang ang personal na impormasyon, sa pamamagitan ng paggamit ng audit logs at cookies. Ang cookie ay isang maliit na file na inilalagay ng iyong web browser sa iyong computer kapag gumagamit ka ng ilang websites.

Anong personal na impormasyon ang kinokolekta?

Ang impormasyon na kinokolekta ay:

  • Ang web browser at operating system na ginagamit mo (hal., Vista, XP, Safari).
  • Ang petsa at oras ng pagbisita.
  • Ang mga pahina o mga serbisyong na-access.
  • Kung ikaw ay nasa ibang website bago ka bumisita sa website ng Pamahalaan ng B.C., ang URL (web address) ng naunang website na nag-refer sa iyo sa B.C. government website.
  • Ang URL (web address) ng unang website na binisita mo kaagad pagkatapos mo umalis sa B.C. government website kung ikaw ay ni-refer sa website na iyon ng Pamahalaan ng B.C.
  • Ang Internet Protocol (IP) network domain name (hal., shaw.ca) at address (hal., 192.10.100.20) ng computer na ginagamit mo. Ang IP address at domain ay identifiers na maaring gamitin upang makilala ang iba’t-ibang users at malaman nito ang iyong internet service provider o ang iyong computer mismo.

Sasabihin sa iyo ng Pamahalaan ng B.C., gamit ang mga websites nito, kung mangongolekta ang cookies ng karagdagang impormasyon mula sa iyo. Ang isang cookie ay maaring manatili sa iyong computer kapag natapos na ang Internet session (hanggang sa mag-expire ang cookie o na-delete mo ito).

Ang Pamahalaan ng B.C. ay nangongolekta ng personal na impormasyon sa ilalim ng awtoridad ng seksyon 26(c) ng FOIPPA para sa mga layuning nakapahayag sa ibabâ sa susunod na seksyon.

Ano ang layunin ng pangongolekta ng aking personal na impormasyon, at paano ba ito gagamitin?

Ang Pamahalaan ng B.C. ay nangongolekta ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng  cookies upang mas maunawaan nito ang general user trends sa isang aggregate level at upang mapahusay nito ang web performance, web services, at website maintenance. Ang personal na impormasyon ay kokolektahin lamang ng awtorisadong mga tauhan upang matupad ang layunin para kung saan ito’y orihinal na kinolekta, o para sa paggamit alinsunod sa layuning iyon, maliban kung iba ang iyong malinaw na pahihintulutan. Ang Pamahalaan ng B.C. ay nangongolekta ng personal na impormasyon sa pamamagitan ng security audits upang magbigay-proteksyon laban sa mga banta ng hackers, at para sa ibang mga layunin ng pagpapatupad at ng seguridad. Hindi ginagamit ng Pamahalaan ng B.C. ang datos na ito upang matiyak ang iyong identidad, maliban kung ito ay inutusang gawin ito bilang bahagi ng isang panloob na imbestigasyon o para sa ibang layunin sa pagpapatupad; kapag ito’y ginawa, ito’y gagawin lamang alinsunod sa FOIPPA.

Maari ba akong mag-opt out o hindi sumang-ayon sa pangongolekta ng aking personal na impormasyon?

Maaring pahintulutan ka ng iyong browser na i-disable ang cookies, pero hindi ka maaring mag-opt out sa impormasyon na kokolektahin para sa mga layunin ng audit. At ang iyong desisyon na i-disable ang cookies ay maaring makasagabal sa iyong kakayahang mag-browse, magbasa, at mag-download ng impormasyon na nasa mga website ng Pamahalaan ng B.C., at maaring hindi ma-personalize ng pamahalaan ang iyong web experience. Gayunman, maari mo pa ring i-access ang mga serbisyo ng Pamahalaan ng B.C. sa pamamagitan ng ibang mga paraan tulad ng personal na contact, fax, o kaya mail.

Anong safeguards ang mga nasa lugar upang protektahan ang aking personal na impormasyon?

Ang Pamahalaan ng B.C. ay obligadong protektahan ang iyong personal na impormasyon sa pamamagitan ng paggawa ng mga makatwirang security arrangements laban sa mga panganib tulad ng ‘di-awtorisadong access, pangongolekta, paggamit, pagsisiwalat, o pagtatapon. Ang access sa systems, mga aplikasyon, at kinolektang datos ay partikular na limitado lamang sa mga awtorisadong tauhan. At ang anumang personal na impormasyon na kinokolekta at ginagamit para malaman ang user trends (hal., IP address) ay pinagsasama-sama at ginagawang anonymous kapag gumagawa ng mga ulat.

Gaano katagal itinatago ang impormasyon?

Ang ilang cookies ay mananatili sa iyong computer basta nananatiling bukás ang iyong browser, o hanggang dinelete o tinanggal mo sila mula sa iyong computer. Ang ibang cookies ay mananatili sa iyong computer upang makilala ka kapag bumalik ka sa website. Ang cookies na ito ay mag-eexpire nang hindi lalampas ng 18 buwan mula sa unang beses na inilagay ito sa iyong computer. Ang impormasyon na kinolekta bilang bahagi ng isang cookie o security audit log ay pinananatili nang dalawang (2) taon. Ang impormasyon na kinokolekta o nililikha ng Pamahalaan ng B.C. ay minimintina alinsunod sa  government’s records retention schedules at iba pang mga pangangailangan ng batas.

Paano ko matitingnan at maiwawasto ang impormasyon na isinumite ko sa isang website?

Maari mong suriin ang anumang personal na impormasyon na kinolekta tungkol sa iyo sa pamamagitan ng pagrequest ng access sa ministeryo na humahawak sa impormasyon, o sa pamamagitan ng pagsumite ng iyog hiling para sa Freedom of Information. Maari kang mag-request ng mga pagbabago o maari mong lagyan ng komentaryo ang iyong personal na impormasyon kung naniniwala ka na ito’y mali; upang gawin ito, magsumite lamang ng isang nakasulat na kahilingan na naglalarawan sa kamalian. Mangyaring kontakin ang ministry o ibang kagawaran ng pamahalaan na humahawak sa iyong personal na impormasyon. Ang Privacy, Compliance and Training Branch ay maaring kontakin para sa pangkalahatang impormasyon.

Ano naman ang links para sa external websites mula sa B.C. government websites?

Ang B.C. government websites ay maaring may kasamang mga links para sa external websites. Oras na umalis ka sa isang B.C. government website, ang pahayag na ito ukol sa pagka-pribado ay hindi na aaplay. Ang pamahalaan ng B.C. ay walang pananagutan para sa mga pagka-pribadong gawi o kaya sa mga nilalaman ng external websites.

Sino ang maari kong kontakin para sa karagdagang impormasyon tungkol dito sa pahayag ukol sa pagka-pribado?

Ano mang mga katanungan tungkol dito sa pahayag sa pagka-pribado, kabilang ang pangongolekta ng personal na impormasyon, ay maaring ipadala sa isang Senior Privacy Advisor sa Privacy, Compliance and Training Branch sa Ministry of Finance, PO Box 9493 Stn Prov Govt, Victoria, BC., V8W 9N7, telepono (250) 356-1851. Privacy.Helpline@gov.bc.ca.