Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Khiếu Nại về Nhân Quyền

BC’s Human Rights Code (Bộ Luật Nhân Quyền của BC) bảo vệ các quyền của người dân British Columba được đối xử bình đẳng trong các lãnh vực việc làm, gia cư, dịch vụ hoặc ấn phẩm.

Nếu quý vị bị vi phạm các quyền của mình và muốn khiếu nại, BC Human Rights Tribunal có thể là một cách giải quyết trường hợp vi phạm này.

Hãy liên lạc với BC Human Rights Clinic (Phòng Nhân Quyền BC) nếu quý vị cần được giúp về việc khiếu nại với BC Human Rights Tribunal.

BC’s Office of the Human Rights Commissioner (Văn Phòng Ủy Viên Nhân Quyền của BC) nhận định và đề nghị hành động để giải quyết tình trạng bất bình đẳng, kỳ thị và bất công sâu rộng trong hệ thống tại BC. Tìm hiểu thêm về công việc của họ bằng cách đến website của họ ở đây.