Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Khiếu Nại Về Cảnh Sát

Văn Phòng Ủy Viên Khiếu Nại Cảnh Sát (OPCC)

Một cơ quan dân sự giám sát độc lập, OPCC nhận các phúc trình về hành vi của bất cứ nhân viên hoặc sở cảnh sát thành phố nào tại BC. Cơ quan này cung cấp mẫu khiếu nại trên mạng mà quý vị có thể gửi bằng điện thư email, gửi thư hoặc đích thân đưa đến.

Biết Thêm

Hội Đồng Dân Sự Duyệt Xét và Khiếu Nại RCMP (CRCC)

Một cơ quan độc lập, CRCC nhận và duyệt xét những vụ khiếu nại của công chúng về hành vi của các nhân viên cảnh sát Royal Canadian Mounted Police (RCMP). Website này có một mẫu đơn trên mạng mà quý vị có thể gửi bằng điện thư email, gửi thư hoặc fax.

Biết Thêm