Lumaktaw sa pangunahing nilalaman

Bigyang Katapusan ang Rasismo at Pagkamuhi: Iyong Karapatan. Iyong Responsibilidad.

Magreport ng isang Insidente ng Pagkamuhi

Kung ikaw ay BIKTIMA ng rasismo o pagkamuhi

Kung ikaw ay biktima ng isang racist o insidenteng pagkamuhi, maaari kang kumilos sa iba’t-ibang mga paraan:

 1. Humingi ng tulong. Kung ikaw ay nasa isang pampublikong lugar at may naninirang-puri o may sumasalakay sa iyo, sabihin sa mga taong malapit sa iyo na kailangan mo ng tulong.
 2. Irekord ito: Kung ligtas ito gawin, gumawa ng rekord ng insidente sa pamamagitan ng pagkuha ng retrato o bidyo ng taong nagsasagawa nito, o retrato o bidyo ng insidente, o hilingin ang isang tao na gawin ito para sa iyo. Tandaan na isulat ang oras, araw, at lokasyon.
 3. Ireport ito.
 4. Humanap ng Suporta: Kontakin ang Victim Link para sa kompidensiyal na suporta sa krisis (ang

Kung Ikaw ay Nakakita o Ikaw ay Naging Saksi ng Racist o Insidenteng Pagkamuhi

Kung ikaw ay nakakita o ikaw ay naging saksi ng isang racist o insidenteng pagkamuhi, maaari kang kumilos sa iba’t-ibang paraan na ligtas at mabisa:

 1. Tantiyahin MUNA ang iyong kaligtasan: Ligtas ba para sa iyo na magsalita o gumawa ng anuman? Ang iyong kaligtasan ay mahalaga sa pagiging isang mabuting saksi.
 2. Pagtuunan ng pansin ang biktima: KUNG LIGTAS ITO GAWIN kausapin ang biktima, tanungin kung siya ay maayos o kung nais niya ng anumang tulong. Kapag ginawa mo ito, ipinapaalam mo rin sa perpetrator o taong gumagawa nang masamâ na ang biktima ay hindi nag-iisa.
 3. Isali ang ibang tao: KUNG LIGTAS ITO GAWIN, isali ang iba pang mga saksi. Kausapin ang iba pa sa lugar upang makakuha ng suporta para sa biktima. May lakás kapag marami kayo.
 4. Irekord ito: KUNG LIGTAS ITO GAWIN, irekord ang insidente sa pamamagitan ng pagkuha ng retrato o video ng insidente, o pagsulat tungkol dito. Magpanatili ng ligtas na distansya at isulat ang oras, araw at lokasyon. Laging tanungin ang biktima kung ano ang nais niyang gawin sa retrato o video at huwag ito i-post online nang walang pahintulot.
 5. Kapag ligtas na: Tanungin ang biktima kung nais niya ng tulong sa pagreport ng insidente sa pulis o sa pakikipag-ugnay sa Victim Link.

Makilahok – Resilience BC

Ang Resilience BC Anti-Racism Network ay nagbibigay ng multi-faceted na paraan sa buong province; mas malaki ang focus at leadership na ibinibigay nito sa pag-identify at paghamon sa rasismo. Binibigyan ng programa ang mga komunidad ng impormasyon, suporta, at training na kailangan nila upang tugunan ang mga insidente ng rasismo at pagkamuhi, at pigilin ang mga ito sa hinaharap.

Ang Resilience BC Anti-Racism Network ay naghahatid ng magkakaugnay na mga serbisyo sa pamamagitan ng isang “Hub and Spoke” model. Ang panggitnang hub ay nag-uugnay sa mga komunidad, nagbabahagi ng impormasyon at resources, at nagbibigay ng koordinasyon sa pagsasanay at mga inisyatibo laban sa rasismo. Ang mga spoke ay mga sangay sa komunidad na kumakatawan at nakikipagtulungan sa mga lokal na miyembro. Kinikilala din nila ang mga lokal na priyoridad at isinusulong nila ang mga proyekto laban sa rasismo at laban sa pagkamuhi.

Para sa Karagdagang Impormasyon

Iba Pang mga Paraan ng Pagreport

Kumilos kung nakakita ka ng rasista o mga pagkamuhing nilalaman sa Internet.

Ang mga komentaryo o mga bidyo sa Internet ay hindi malaya sa posibleng kriminal na pananagutan bilang isang krimen sa galit at ang mga ito’y maaaring ireport upang maimbestigahan kung mayroong sapat na kaugnayan sa Canada.

Ang mga kilos na diskriminataryo katulad ng rasista, transphobic, o sexist na mga komentaryo (na maaaring kriminal o ‘di kriminal) ay maaari ding harapin sa pamamagitan ng batas ukol sa mga karapatang pantao o sa pamamagitan ng permitted usage policies ng social media platforms, web hosting services, at Internet service providers. Ang mga halimbawa ng coverage ay rasistang wika, o wikang may pagkamuhi, o mga komentaryo tungkol sa mga balita, social media post, chat forums, o online gaming.

Ang mga reklamo ay maaaring idirekta sa pulis o sa website administrators, web hosting, o sa Internet service providers.

 • Ireport ito sa pulis – Kung nakakita ka ng mga direktang pagbabanta sa Internet, maaari mo itong i-report sa pulis.
 • Ireport ito sa website administrator – Ang karamihan ng mga website ay mga panuntunan na tinatawag na ‘acceptable use policies’ (mga patakaran ukol sa mga katanggap-tanggap na paggamit) na nagsasaad kung ano ang maaaring ilagay sa kanilang website; kadalasan nilang hindi pinahihintulutan ang mga komentaryo, mga video, o mga retrato na nagpapasama ng loob o nakakasakit ng mga tao. Ang mga web at social media site ay maaaring may mga simpleng paraan para mai-report mo ang isang page o video. Ang iba naman ay maaaring may “report this page” button na maaari mong i-click.
 • Ireport ito sa hosting company – Ang mga hosting company ang may-ari ng digital space na inuupahan ng may-ari ng website upang magkaroon sila ng presensya sa Internet. Ang mga hosting company ay madalas na mayroong sariling pangkat ng mga panuntunan ukol sa nilalaman. Maari mong malaman kung aling kompanya ang nagho-host ng website sa pamamagitan ng pagsulat ng kanilang web address sa website na “Who is hosting this?”.
 • Kontakin ang iyong sariling Internet supplier para sa karagdagang impormasyon.