Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

MOSAIC

(Các) Địa Điểm:
Surrey, White Rock

MOSAIC is one of the largest settlement non-profit organizations in Canada. We serve immigrant, refugee, migrant, and mainstream communities in Greater Vancouver and the Fraser Valley as well as throughout the province of BC and overseas via online programs. MOSAIC enriches communities through services and advocacy, furthering the success and sense of belonging of newcomers and individuals from diverse backgrounds.

Located on traditional and unceded Coast Salish Territories, the ancestral lands of the sḵwx̱wú7mesh (Squamish), sel̓íl̓witulh (Tsleil-Waututh), xʷməθkʷəy̓əm (Musqueam), qiqéyt (Qayqayt), sc̓əwaθən məsteyəx (Tsawwassen), kʷikʷəƛ̓əm (Kwitwetlam), q̓ic̓əy̓ (Katzie), qʼʷa:n̓ƛʼən̓ (Kwantlen), SEMYOME (Semiahmoo) and Matsqui nations.