Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Quý vị có quyền và trách nhiệm khi sống trong một xã hội không có phân biệt chủng tộc và thù ghét. Hãy kết nối với thành viên Resilience BC Anti-Racism Network của quý vị ngày hôm nay bằng cách bấm vào địa điểm của mình.

Muốn sử dụng bản đồ này, xin quay điện thoại của quý vị. Hoặc xem danh sách các hệ thống cộng đồng của chúng tôi.
To use the map, please enable Javascript. Or see our list of community networks.

Nếu quý vị không tìm thấy một thành viên hệ thống trong cộng đồng của mình, hãy liên lạc với Resilience BC Hub tại ResilienceBC@vircs.bc.ca và chúng tôi sẽ kết nối quý vị với một tổ chức thành viên trong vùng quý vị.

Chúng tôi xin cảm tạ First Peoples’ Cultural Council đã soạn ra bản đồ này và khuyến khích quý vị đến xem trang mạng của họ để tìm hiểu thêm về ngôn ngữ, nghệ thuật, và di sản của Các Bộ Tộc Đầu Tiên. Bản đồ này không có ý định vẽ các đường biên chính xác về lãnh thổ, mà là để cho thấy sự thật là trong suốt lịch sử Thổ Dân đã sinh sống tại các khu vực khác nhau trong tỉnh bang này.

Không muốn sử dụng bản đồ? Xin xem danh sách các hệ thống cộng đồng của chúng tôi.

Những Gì Đang Diễn Ra Tại BC

Các cộng đồng trên khắp BC kết nối với nhau và quyết tâm loại bỏ nạn phân biệt chủng tộc và thù ghét. Ở đây quý vị sẽ tìm thấy các câu chuyện về những gì đang diễn ra trên khắp tỉnh bang này.

Bias at the Beach: Addressing racism on the Sunshine Coast

Posted on March 18, 2021

On a wintry day at the beach, Kathryn sat by the picnic table, all bundled up and raring to talk about a challenging topic that confronts her town: racism.

Read Full Post

Active witnessing: Delta folks learn to stand up to racism

Posted on March 18, 2021

Huddled over the screen were Megan Simpson and her 9-year-old son. Together, they go over cue cards to choose the best response to a hate incident.

Read Full Post

BC gov’t unveils campaign to create awareness on racism

Posted on March 19, 2021

The Government of British Columbia on Friday (March 19) launched an anti-racism campaign focusing on promoting anti-racist literacy within the province.

Read Full Post