رفتن به محتوای اصلی

به نژادپرستی و نفرت پایان دهید: حق شما. مسئولیت شما

یافتن یک فرد کارشناس

Arrow To The Moon

مکان(ها):
ویکتوریا

ما گروهی از آموزگاران دلسوز هستیم که به قدرت روابط و مشارکت اجتماعی به‌عنوان ابزارهایی برای دگرگونی جامعه باور داریم. ما از راه‌های گوناگون، در راستای فراهم آوردن فرصت‌های یادگیری برای پیشرفت اجتماعی و حرفه‌ای در مسائلی چون استعمارزدائی، آموزش‌های ضدنژادپرستی و عدالت اجتماعی کار می‌کنیم.

خدمات موجود

 • مشارکت اجتماعی
 • مشاوره در زمینه عدالت و شمول
 • سازمان‌دهی بحث‌های گروهی
 • ارائه مطالب از طریق وبینارها
 • ارزیابی برنامه
 • پژوهش
 • آموزش و کارگاه‌ها
 • تهیهٔ برنامه درسی
 • سخنرانی‌ انگیزشی
 • بومی سازی کار شما

حوزه‌های تخصص

 • دوره‌های آموزشی و کارگاه‌های مبارزه با نژادپرستی
 • مشارکت میان‌فرهنگی
 • آموزش‌های شایستگی و حساسیت فرهنگی
 • اقدامات استعمارزدائی
 • کارگاه‌های مشارکت و تکثر
 • آگاهی در مورد تاریخ و فرهنگ بومیان
 • آموزش مربیان
 • پیشرفت جوانان