ਮੁੱਖ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਜਾਓ

ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ: ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ। ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ।

ਬੀ ਸੀ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ

ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਸਲਵਾਦ ਅਤੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਨਵੀਨਤਮ ਕਹਾਣੀਆਂ

BCOHRC’s Human Rights 101

Posted on March 19, 2021

The goal of the BC's Office of the Human Rights Commissioner is to uphold the dignity of people in British Columbia by proactively addressing the root causes of discrimination and inequality.

Read Full Post

Motion of Colour: Leading the youth against racism in Kamloops

Posted on March 18, 2021

Three laptops, two cups, and a couch. Mary Falade and Joy Kwak sit across a table, waving and saying “hi” to a group of students beamed on screen via Zoom.

Read Full Post

Bias at the Beach: Addressing racism on the Sunshine Coast

Posted on March 18, 2021

On a wintry day at the beach, Kathryn sat by the picnic table, all bundled up and raring to talk about a challenging topic that confronts her town: racism.

Read Full Post

Active witnessing: Delta folks learn to stand up to racism

Posted on March 18, 2021

Huddled over the screen were Megan Simpson and her 9-year-old son. Together, they go over cue cards to choose the best response to a hate incident.

Read Full Post