Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Chilliwack Community Services

(Các) Địa Điểm:
Chilliwack

Chilliwack Community Services (Dịch Vụ Cộng Đồng Chilliwack) là một tổ chức đa dịch vụ cung cấp Các Dịch Vụ Di Dân trong hơn 30 năm qua, cung cấp cơ hội cho người ta có thay đổi tích cực trong cuộc sống của họ.

Located on unceded, traditional Stó:lō territory.