Chuyển đến nội dung chính

Chấm Dứt Nạn Phân Biệt Chủng Tộc và Thù Ghét: Quyền Của Quý Vị. Trách Nhiệm Của Quý Vị

Tìm Hệ Thống Cộng Đồng Của Quý Vị

Cowichan Intercultural Society

(Các) Địa Điểm:
Cowichan Valley and Region

Từ năm 1981, Cowichan Intercultural Society (Hội Liên Văn Hóa Cowichan) đã xây dựng các cộng đồng bao gồm mọi tầng lớp bằng cách trợ giúp người mới đến Canada hội nhập thành công vào vùng Cowichan Valley.

Located on the Hul’q’umi’num Mustimuhw traditional territory, including Quw'utsun (Khowutzun), Stz’uminus, Ditidaht and Malahat.